Osobná zodpovednosť
Vedenie, manažéri a zamestnanci spoločnosti sú zodpovední za svoje konanie, rozhodnutia a zvolené postupy a sú si plne vedomí svojich individuálnych kompetencií. Hlásia sa k pravidlám podnikateľskej etiky a dbajú na svoju profesijnú česť.
Ochrana dobrého mena
Dobré meno získava firma dlhodobou reputáciou bezúhonnosti a kompetentnosti. Každý zamestnanec dbá o dobré meno firmy a ochranu jej záujmov. Zaväzuje sa ochraňovať duševné vlastníctvo aj materiálne bohatstvo firmy.
Ochrana životného prostredia
Harmónia so životným prostredím je zodpovednosťou každého z nás. Zamestnanci pracujú v súlade so zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa ochrany životného prostredia.
Vzťah k zamestnancom
Vzťahy k zamestnancom a medzi zamestnancami sú založené na úcte k dôstojnosti každého človeka. Požívajú vzájomnú dôveru umožňujúcu bezbariérovú výmenu informácií nezávisle od pracovných pozícií, ktorá vytvára príjemné pracovné prostredie. Firma podporuje ich osobnostný rast, vzdelávanie a používanie nových technológií. Zamestnanec nie je otrok. Sú rešpektované všetky jeho práva a slobodná voľa v rozhodovaní v jeho osobnom živote. Zamestnanec, ktorý sa rozhodné odísť a pracovať pre konkurenciu nie je osočovaný a považovaný za zradcu, ale mu bude poďakované za vytvorenie hodnôt pre našu spoločnosť.
Vzťah k zákazníkom
Zákazník je našim rovnocenným partnerom: jeho spokojnosť je našou prioritou. Čestný a korektný prístup voči zákazníkom, uspokojovanie ich potrieb a záujmov sú predpokladom úspešného a trvalého obchodného vzťahu. Našim cieľom je kvalitná, progresívna a dobre organizovaná práca pre zákazníka.
Vzťah k dodávateľom
Záväzky voči naším dodávateľom musia byť včas podľa zmlúv a dohôd hradené.
Vzťah ku konkurencii
Ku konkurencii sa správame čestne, v súlade s dobrými mravmi súťaženia a v záujme dobrého meno celého odvetvia. Rešpektujeme dobré meno konkurencie a so všetkými konkurentmi jednáme ako s rovnocennými subjektami. Rešpektujeme pravidlá zdravej hospodárskej súťaže. Neosočujeme konkurenciu z „preberania“ zákazníkov. Spoločnosti, ktoré poškodzujú dobre meno našej spoločnosti nepovažujeme za konkurenciu.
Vzťah k spoločnosti a štátu
Firma dodržiava legislatívne pravidlá, normy a zákony dané štátom. Zaväzuje sa správať ako sociálne zodpovedný občan vo vzťahu k štátnym a vládnym orgánom, miestnym orgánom, regiónu a celej spoločnosti. Naša spoločnosť nebude zneužívať eurofondy, „navyšovaním“ hodnoty oprávnených nákladov. Falšovať pôvod tovaru. Nebudeme vyžadovať a ani nútiť zamestnancov falšovať pracovné výkazy a prezentačné listiny za účelom predloženia fakturácie oprávnených nákladov. Vytvárať fiktívne pracovné miesta a poberať na ne finančné prostriedky z EU. Korumpovať dodávateľské a partnerské spoločnosti so snahou získať neoprávnene finančné prostriedky z EU.
Na základe vyššie uvedeného sme prijali politiku kvality.

Motto spoločnosti

``Integrujeme systémovo.``

Vízia

Vytvorenie silnej spoločnosti s neustálim rastom odbornosti zamestnancov a konkurencieschopnosti na trhu.

Politika spoločnosti

Tvrdé a pevné ekonomické pravidlá smerom do vnútra spoločnosti ako aj navonok.